Teikiama pagalba

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijai vadovauja pavaduotoja ugdymui – Regina Jarmulkienė.

Nariai:

 • logopedė Kristina Vidikienė;
 • socialinė pedagogė Edita Markevičienė;
 • mokytoja metodininkė Jurgita Šerberienė;
 • sekretorė – mokytoja Karolina Buinauskienė.

Lopšelyje-darželyje „Šermukšnėlis“ dirba kvalifikuota specialistų komanda:

 • Vyr. logopedė;
 • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
 • Socialinė pedagogė;
 • Menų pedagogės.

Vaikų kalbos raidą stebi ir pagalbą teikia vyr. logopedė Kristina Vidikienė.

Logopedo funkcijos:

 • Gavusi tėvų sutikimus, tiria ir įvertina vaikų kalbą, pildo mokinių kalbos įvertinimo korteles.
 • Iki rugsėjo mėn. 15 d. parengia vaikų, kurie turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašus bei sutrikimų šalinimo programas.
 • Komplektuoja vaikų grupes įvairiems sutrikimams šalinti, dirba pogrupiais ( 2–4 vaikai); grupėmis (5–8 vaikai) bei individualiai.
 • Organizuoja pratybas (moko vaikus taisyklingai tarti garsus; girdėti ir skirti garsus; pažinti raides; kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais; pasakoti, sekti pasakas).
 • Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams (globėjams) ir jų konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.
 • Bendradarbiauja su miesto pedagogine psichologine tarnyba.
 • Ištaisius kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, apie korekcinio darbo rezultatus informuoja tėvus, auklėtojas bei vaiką stebi 3 mėnesius.

Lopšelyje-darželyje „Šermukšnėlis“ vaikų socialinę raidą stebi ir socialinę-pedagoginę pagalbą teikia socialinė pedagogė Edita Markevičienė.

Socialinio pedagogo darbo kryptys:

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais ugdymo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais turinčiais emocijų ir elgesio problemų.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti vaiką: suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, kitais pedagogais ir specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti jaukią ir saugią darbo aplinką.
 • Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių ir prevencinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Kartu su grupių auklėtojomis rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

Informacija atnaujinta — 2023 13 lapkričio | << ATGAL

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS  „ŠERMUKŠNĖLIS“
Įstaigos kodas 191643594

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Kristina Klimovienė
A. Ramanausko-Vanago g. 6, LT-49305 Kaunas
Tel.: +370 37 31 20 15, +370 37 31 20 17
El. paštas ldsermuksnelis@gmail.com

2024 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“
Accessibility