Istorija ir tradicijos

Kauno lopšelis-darželis „Šermukšnėlis”
Adresas: Ramanausko-Vanago g. 6, LT-49305, Kaunas.
Tel./ faks.: 8~37 31-20-15
El. p.: ldsermuksnelis@gmail.com
Švietimo įstaigos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Įstaigos juridinio asmens kodas – 191643594
Mokomoji kalba – lietuvių

Misija
Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, atitinkantį kiekvieno vaiko poreikius, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų savimi ir savo sugebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam ugdymui(si) mokykloje, propaguojant sveiką gyvenimo būdą, užtikrinant saugią ir estetišką aplinką, besimokant bei palaikant glaudžius ryšius bendruomenėje ir su kitomis institucijomis.

Vizija

Bendruomeniška, moderni, aukštos kultūros ikimokyklinio ugdymo mokykla, brandinanti piliečius, užtikrinanti kiekvieno jos nario tobulėjimą ir pažangą, puoselėjanti aplinkos svetingumą, estetiką, saugumą.

Prioritetinės veiklos kryptys:
Vaiko galių (intelektualinių, emocinių, valios, fizinių) lemiančių vaiko asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę, puoselėjimas, teikiant ikimokyklinio ugdymo programą ir reikalingą pagalbą vaikui ir šeimai. Darnios bendruomenės palaikymas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo(si) kokybės tobulinimas.

Uždaviniai:
– saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;
– puoselėti vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;
– skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;
– padėti vaikams suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes;
– saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą;
– šalinti ugdymosi netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius;
– užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;
– sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;
– kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę.

VERTYBĖS
Įstaigos kultūros puoselėjimas: kurti kultūringus tarpusavio santykius, vertinant kiekvieną bendruomenės narį. Sutelktumas – bendruomenė kaip besimokanti organizacija: gerosios patirties sklaida, komandinis darbas, reflektyvumas, mokymasis ir asmeninis tobulėjimas.  Bendruomeniškumas – atsakomybė ir draugiška aplinka.  Kūrybingumas – atvirai ir kūrybingai taikomi įtraukiojo ugdymo metodai bei pripažįstamas ir kiekvieno vaiko individualumas.
Filosofija – esame įstaiga, kurioje gera augti ir tobulėti kiekvienam.

Istorija
Mūsų ikimokyklinė ugdymo įstaiga  įsteigta 1975 metais Kauno  miesto „Kalniečių“ mikrorajone. 1991 metais  lopšelis-darželis (Nr.91), Kauno miesto savivaldybės tarybos  sprendimu, reorganizuotas į Kauno 4-tą ją  pradinę mokyklą-darželį. Mokykla- darželis gyvavo  7 metus,  1998 metais vėl reorganizuota į lopšelį-darželį,  tais pačiais metais jam suteiktas „Šermukšnėlio“ vardas.  Ikimokyklinė ugdymo įstaiga yra strategiškai patogioje vietoje, geras susisiekimas su visais miesto mikrorajonais, gražioje aplinkoje, netoli  ugdymo įstaigos – Kalniečių parkas su tvenkiniu, Kleboniškio miškas.

Informacija atnaujinta — 2023 18 spalio | << ATGAL

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS  „ŠERMUKŠNĖLIS“
Įstaigos kodas 191643594

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Kristina Klimovienė
A. Ramanausko-Vanago g. 6, LT-49305 Kaunas
Tel.: +370 37 31 20 15, +370 37 31 20 17
El. paštas ldsermuksnelis@gmail.com

2024 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“
Accessibility